Algemene Voorwaarden YesPlease BV

1. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle bestellingen, al dan niet via de website, of de mobiele apps geplaatst bij YesPlease BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een en ander met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2 YesPlease BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, geupdate en van een datum voorziene versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

2. Begin en einde van het abonnement

2.1 Via de website, de mobiele apps of per telefoon kunt u een abonnement bij en met YesPlease BV afsluiten. Na het afsluiten van het abonnement levert YesPlease u een espresso (koffie) machine die eigendom blijft van YesPlease BV en die u in bruikleen gedurende het abonnement ter beschikking wordt gesteld. Na beëindiging van het abonnement bent u gehouden de espresso (koffie) machine per direct in correcte (onbeschadigd, schoon en onderhouden conform de instructiegids) en werkende staat terug te sturen aan YesPlease BV en waarbij de kosten voor het terugsturen door u voldaan dienen te worden. Mocht de espresso (koffie) machine beschadigd zijn, dan wel niet of niet-tijdig worden geretourneerd dan bent u een schadevergoeding aan YesPlease verschuldigd van maximaal 149 euro inclusief BTW/VAT voor elke espresso (koffie) machine die niet, niet schoon of niet-tijdig of beschadigd wordt geretourneerd.

2.2 De minimale duur van het abonnement bedraagt 1 maand. Vervolgens kan per maand en tegen het einde van elke maand het abonnement worden opgezegd/beëindigd. Dit kan via de website, de mobiele apps, dan wel per telefoon.

3. Bestellingen algemeen

3.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst bij YesPlease BV (www.yesplease.nl) , de YesPlease mobiele apps, en per telefoon (mogelijkheid om telefoonnummer in te voegen). Bestellingen worden altijd schriftelijk bevestigd.

3.2 De bestellingen via de website, mobiele apps en de telefoon zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website/mobiele apps.

3.3 YesPlease behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en/of fraude, dan wel een vermoeden hiertoe.

3.4 U dient YesPlease per direct in te lichten in geval van een adreswijziging of een andere wijziging in uw gegevens.

4. Bestellingen via de website en YesPlease mobiele apps

4.1 YesPlease biedt de goederen te koop aan, zolang de voorraad strekt.

4.2 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website, YesPlease mobiele apps of telefonisch, dient u zich online te registreren. Bij de registratie dient u zich ervan te vergewissen dat de gegevens die worden ingevuld juist en volledig zijn.

4.3 Tijdens de registratie wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.

4.4 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van hebt.

4.5 Als u weet of vermoedt dat een derde het wachtwoord kent of heeft gebruikt, dient u YesPlease BV onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.6 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht om deze direct bij te werken op de website.

5. Bestelbevestigingen voor bestellingen via de website en YesPlease mobiele apps

5.1 De bestellingen die u via de website, mobiele apps of telefonisch plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang zij niet per e-mail bevestigd zijn door YesPlease BV.

5.2 De gegevens die door YesPlease worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de commerciële transacties.

6. Prijzen

6.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de actuele prijzen en het BTW-tarief die steeds op de website worden vermeld.

6.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op de website, de mobiele apps op de dag van bestelling of die per telefoon worden meegedeeld. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.

6.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door YesPlease BV toegepaste wijze, komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de klant.

6.4 YesPlease behoudt zich het recht voor om de prijzen en leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren, in welk geval de eventueel door u geleden schade zal worden vergoed.

7. Douanerechten

7.1 Als u goederen bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het land van verzending van YesPlease BV, wordt u beschouwd als een erkend invoerende partij en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.

7.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

8. Levering

8.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld. Bestellingen kunnen ook worden uitgeleverd ter locatie van een nader met u overeen te komen pick-up center.

8.2 YesPlease BV doet al het mogelijke om er voor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd.

8.3 Leveringen vinden enkel plaats in Nederland zonder extra bijkomende kosten. Bij leveringen in andere landen kan het zijn dat het bepaalde in artikelen 6 en 7 van toepassing is, dan wel dat er sprake kan zijn van bijkomende leveringskosten.

8.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

8.5 De capsules van YesPlease zijn verpakt in een doosje, welke elk 16 capsules bevat. In verband met verpakkingsregels geldt voor alle geplaatste bestellingen dat de bestelling in het kader van het abonnement een minimum  van 64 capsules of een meervoud daarvan moet bevatten. U kunt de verschillende capsules variëren in uw bestelling zolang het totaal een meervoud is van 16 (bijvoorbeeld 16 expresso, 32 lungo, etc.). Bij extra bestellingen buiten het abonnement om betreft een minimumbestelling 16 capsules per smaak, dan wel een meervoud daarvan.

9. Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, omruilen, recycling, retour

9.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij aflevering/aankoop te controleren.

9.2 In de volgende gevallen wordt u verzocht om direct contact op te nemen met YesPlease BV (telefoonnummer ……….) of via het klachtenformulier op www.yesplease.nl , alvorens de goederen eventueel te retourneren:

9.2.1 in geval van schade, kwaliteitsproblemen of indien in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling;

9.2.2 indien u de bestelde goederen wenst om te ruilen.

10. Herroepingsrecht

10.1 U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

10.2 De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het retourformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht.

10.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11. Gevolgen van de herroeping

11.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard leveringswijze), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

11.2 YesPlease BV mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of dat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

11.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons meegedeeld, aan ons terug te zenden via de post. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

11.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

11.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.

12. Betaling en eigendomsvoorbehoud

12.1 YesPlease BV aanvaardt volgende betalingsbewijzen:

12.1.1 voor aankopen via de website, mobiele apps of telefoon: iDeal en automatische incasso.

12.2 Facturen worden per e-mail verstrekt direct na betaling en dienen derhalve direct na het verrichten van de bestelling en vóór de levering te worden betaald.

12.3 De geleverde goederen blijven eigendom van YesPlease BV tot na volledige betaling van de factuur.

12.4 Zijn er door YesPlease BV onterecht gelden van uw bankrekening afgeschreven, dan heeft u het recht om deze te storneren. Dat kan binnen acht weken na afschrijving. Deze periode geldt voor doorlopende, maar ook voor eenmalige incasso’s.

13.  Achterstallige betalingen

13.1 YesPlease behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

13.2 In geval van een achterstallige betaling betaalt u de wettelijke handelsrente rente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.

14. Garantie op espresso (koffie) machine

14.1 De espresso (koffie) machines krijgen een garantie van de fabrikant conform de specifieke voorwaarden zoals vermeld op de originele documentatie bij het product. Mocht er sprake zijn van een defect dan heeft u dat direct te melden bij YesPlease BV en kan YesPlease BV kijken of het onder de garantie van de fabrikant valt.

14.2 Lees de instructiegids die bij het product hoort voor gedetailleerde informatie over de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorzien in de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen.

15. Aftersales-service

15.1 Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt over de werking, het onderhoud van uw espresso (koffie) machine of de aftersales-service, neemt u telefonisch of via de website contact op met YesPlease BV voor hulp of advies.

15.2 Als het probleem niet telefonisch of per mail kan worden opgelost, zal YesPlease BV u een aantal voordelige opties qua aftersales-service voorstellen. Neem telefonisch contact op met YesPlease BV voor gedetailleerde informatie.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de website, mobiele apps of ander promotiemateriaal zijn niet bindend voor YesPlease BV en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt YesPlease BV geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies bij de foto’s of teksten die op de website voorkomen.

16.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit YesPlease BV goederen levert, aanvaardt YesPlease BV geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten of reglementen van het land van bestemming of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.

16.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de goederen die aanleiding geven tot de eis van schadevergoeding. In geen geval is  YesPlease BV aansprakelijk voor indirecte, incidentele of vervolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij YesPlease) die voortvloeit uit haar goederen, het gebruik van deze goederen, de verkoop van deze goederen of deze website/mobiele app.

17. Overmacht

17.1 YesPlease BV zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar is niet aansprakelijk voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit de omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.

17.2 In geval van vertraging zal YesPlease zich kwijten van haar verplichting zodra dit mogelijk is en behoudt YesPlease BV zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

18. Privacyverklaring

18.1 YesPlease BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van YesPlease BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan YesPlease BV verstrekt. YesPlease BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam;
  • uw telefoonnummer;
  • uw e-mailadres;
  • uw IP-adres;
  • uw betalingsgegevens;
  • uw factuurgegevens;
  • uw afleveringsdadres.

18.2 YesPlease BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

18.3 Daarnaast kan YesPlease BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de levering van de Capsules.

18.4 YesPlease BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst met u tot stand komt, dan worden uw gegevens na beëindiging van de overeenkomst nog tot een jaar nadien bewaard.

18.5 YesPlease BV verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

18.6 Op de website van YesPlease BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. YesPlease BV gebruikt deze informatie om de verwerking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

18.7 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar YesPlease BV. YesPlease BV zal zo snel mogelijk maar binnen vier (4) weken op uw verzoek reageren.

18.8 YesPlease BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van YesPlease BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

18.9 Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door YesPlease BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met YesPlease BV.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

19.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

19.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van de vestigingsplaats van YesPlease BV.

Vastgesteld in augustus 2018

YesPlease BV
Postbus 39, 6800 AA Arnhem
e-mailadres: info@yesplease.nl
KvK-nummer: 70164193