ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN YESPLEASE B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden (versie 1 juni 2023) voor levering van producten door YesPlease B.V.

DEFINITIES

- Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die afnemer is van de door YesPlease geleverde of verhuurde Producten en diensten;
- YesPlease : YesPlease B.V;
- Product: alle producten van YesPlease, waaronder (doch niet uitsluitend) vallen: koffiecapsules, koffiediscs, koffiebonen, koffiemachines en accessoires.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door YesPlease aan de Klant worden gedaan, op alle door de Klant gedane bestellingen en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen YesPlease en de Klant met betrekking tot Producten. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Het feit dat YesPlease zich niet op een of meer clausules van onderhavige algemene leveringsvoorwaarden beroept, betekent niet dat zij daarmee afstand doet van de mogelijkheden zich later op deze clausule(s) te beroepen. Indien een van de bepalingen om wat voor reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van onderhavige algemene leveringsvoorwaarden volledig van toepassing.

3. YesPlease behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden, gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. De wijziging treedt automatisch in werking zonder dat instemming van de Klant nodig is. De Klant zal van een wijziging zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

4. Van deze algemene leveringsvoorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze algemene leveringsvoorwaarden.

VERKOOP EN LEVERING

5. De Klant kan zijn bestellingen plaatsen:

- Via e-mail: order@yesplease.nl
- Via het online klantportaal.

6. De minimale hoeveelheid per bestelling wordt contractueel overeengekomen.

7. De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Indien een Product niet op voorraad is zal YesPlease een vergelijkbaar product aanbieden tegen vergelijkbare condities.

8. YesPlease stelt alles in het werk om de leveringen van capsules, discs, bonen en accessoires in Nederland binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling te realiseren.

9. Ongeacht de afgesproken leveringstermijn, kan een eventuele overschrijding van deze termijn, om welke reden dan ook, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van YesPlease of tot annulering van de bestelling door de Klant. Levering geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid van het bestelde Product en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. YesPlease is gerechtigd om de Producten in gedeelten te leveren.

10. De kosten van levering zijn de kosten zoals deze van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Tenzij contractueel anders is overeengekomen, komen de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur. Gratis verzending is mogelijk bij een overeengekomen minimale bestelhoeveelheid.

11. Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.


AANBIEDINGEN/BESTELLINGEN – ANNULEREN VAN DE BESTELLING – GEBRUIK VAN HET PRODUCT

12. Alle aanbiedingen van YesPlease zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij eventuele (offerte)aanvraag verstrekte gegevens, dan mag YesPlease afgaan op de juistheid van die gegevens.

13. YesPlease heeft het recht om een bestelling van de Klant te weigeren, indien de Klant zijn factuur niet of niet op de vervaldag heeft betaald of in geval de Klant surseance van betaling of zijn faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

14. De Klant verbindt zich ertoe de gekochte Producten zorgvuldig te gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd en dient de voorschriften van de gebruiksaanwijzing van het product op te volgen. Ingeval van onjuist of verkeerd gebruik maken van het Product, komen de eventuele als gevolg daarvan ontstane herstel- of vervangingskosten volledig ten laste van de Klant.

VERVOER – ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN – CONFORMITEIT – OVERMACHT

15. De Producten worden aan de Klant geleverd door YesPlease. Het risico van de Producten tijdens het vervoer komt voor rekening van YesPlease. Na levering van het Product aan de Klant komt het risico van het Product voor rekening van de Klant. Eventuele gebreken dienen door de Klant binnen zeven dagen vermeld te worden. Hier wordt gezamenlijk en  op passende wijzen een oplossing voor gezocht.

16. YesPlease is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stakingen, importbeperkingen, toeleveringsmoeilijkheden, vervoersproblemen, maatregelen van overheidswege, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. In geval van overmacht is YesPlease gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

PRIJZEN – BETALING – EIGENDOMSVOORBEHOUD

17. De prijs van de Producten is de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling van het Product. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door YesPlease aan te wijzen bank- of girorekening. Bezwaren of klachten tegen facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na factuurdatum.

18. YesPlease behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant afgeleverde en af te leveren Producten totdat de volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Klant aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met YesPlease. Als de dag van betaling geldt de dag waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de betreffende bank-of girorekening van YesPlease. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet of niet op de vervaldag heeft voldaan, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.

19. Zonder schriftelijke toestemming van YesPlease, heeft de klant niet het recht om betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om zich op verrekening te beroepen. YesPlease heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van een factuur elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren totdat alle verschuldigde bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

INTELLECTUELE EIGENDOM

20. De Intellectuele eigendomsrechten op de merken, handelsnamen, huisstijl, domeinnamen en andere onderscheidingstekens of van YesPlease afkomstige materialen berusten te allen tijde bij YesPlease (of een aan YesPlease gelieerde groepsmaatschappij). Ieder gebruik daarvan behoeft de voorafgaande toestemming van YesPlease. Klant is niet bevoegd veranderingen aan te brengen in/aan reclame-uitingen op de koffiemachine(s), koffieproducten of koffieaccessoires van YesPlease. Door Klant opgesteld of gebruikt reclame- of marketingmateriaal dat logo's en/of merken van YesPlease bevat, moet vóór gebruik schriftelijk door YesPlease worden goedgekeurd.


PERSOONSGEGEVENS

21. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

22. Beide partijen in deze overeenkomst zullen gedurende of na afloop van de looptijd van deze overeenkomst alle vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij geheimhouden en niet aan derden verstrekken, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze is verstrekt.

23. De Klant stemt er uitdrukkelijk in toe dat zijn informatie/gegevens worden opgeslagen bij YesPlease ten behoeve van contractbeheer en de levering en verbetering van diensten ingevolge deze overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

24. Op alle verbintenissen tussen YesPlease en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
Ter zake van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst, is de rechtbank te Zwolle exclusief bevoegd.

BEDENKTIJD VOOR DE CONSUMENT

25. Klanten die als particulier eenmalige aankopen doen hebben kunnen aanspraak maken op het herroepingsrecht van de wettelijke veertien dagen bedenktijd. Dit geldt voor al onze producten.