Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Op alle bestellingen, al dan niet via de website of de mobiele apps geplaatst, bij YesPlease BV zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Een en ander met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2 YesPlease BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, geüpdate en van een datum voorziene versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

2. Begin en einde van het abonnement

2.1 Via de website, per e-mail of per telefoon +31 (0) 85 018 8282 kunt u een abonnement bij en met YesPlease BV afsluiten.

2.2 De minimale duur van het abonnement bedraagt 4 weken. Vervolgens kan binnen een termijn van 4 weken het abonnement worden opgezegd/beëindigd. Dit kan via de website, per e-mail en telefonisch.

3. Bestellingen algemeen

3.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst bij YesPlease BV (www.yesplease.nl) en per telefoon (+31 (0) 85 018 8282). Bestellingen worden altijd schriftelijk per e-mail bevestigd.

3.2 De bestellingen via de website, e-mail en de telefoon zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website.

3.3 YesPlease behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en/of fraude, dan wel een vermoeden hiertoe.

3.4 U dient YesPlease per direct in te lichten in geval van een adreswijziging of een andere wijziging in uw gegevens.

4. Bestellingen via de website

4.1 YesPlease biedt de goederen te koop aan, zolang de voorraad strekt.

4.2 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website, via e-mail of telefonisch, dient u zich online te registreren. Bij de registratie dient u zich ervan te vergewissen dat de gegevens die worden ingevuld juist en volledig zijn.

4.3 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht om deze direct door te geven via de telefoon +31 (0) 85 018 8282 of via info@yesplease.nl.

5. Bestelbevestigingen voor bestellingen via de website

5.1 De bestellingen die u via de website, per e-mail of telefonisch plaatst hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang zij niet per e-mail bevestigd zijn door YesPlease BV.

5.2 De gegevens die door YesPlease worden geregistreerd vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de commerciële transacties.

6. Prijzen

6.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de actuele prijzen en het btw-tarief die steeds op de website worden vermeld.

6.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op de website op de dag van bestelling of die per telefoon worden medegedeeld. Ze worden berekend op basis van de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.

6.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door YesPlease BV toegepaste wijze, komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de klant.

6.4 YesPlease behoudt zich het recht voor om de prijzen en leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren, in welk geval de eventueel door u geleden schade zal worden vergoed.

7. Douanerechten

7.1 Als u goederen bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het land van verzending van YesPlease BV, wordt u beschouwd als een erkende invoerende partij en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.

7.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

8. Levering

8.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld. Bestellingen kunnen ook worden uitgeleverd aan de locatie van een nader met u overeen te komen pick-up center.

8.2 YesPlease BV doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd.

8.3 Leveringen vinden enkel in Nederland plaats zonder extra bijkomende kosten. Bij leveringen in andere landen kan het zijn dat het bepaalde in artikelen 6 en 7 van toepassing is, dan wel dat er sprake kan zijn van bijkomende leveringskosten.

8.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

8.5 De capsules van YesPlease zijn verpakt in een doosje dat 10 capsules bevat. In verband met verpakkingsregels geldt voor alle geplaatste bestellingen dat de bestelling in het kader van het abonnement een minimum van 60 capsules of een meervoud daarvan moet bevatten. U kunt de verschillende capsules variëren in uw bestelling, zolang het totaal een meervoud is van 10 (bijvoorbeeld 10 expresso, 50 lungo, etc.). Bij extra bestellingen buiten het abonnement om betreft een minimumbestelling 10 capsules per smaak, dan wel een meervoud daarvan.

9. Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, omruilen, recycling, retour

9.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij aflevering/aankoop te controleren

9.2 In de volgende gevallen wordt u verzocht om direct contact op te nemen met YesPlease BV via +31 (0) 85 018 8282 of via het contactformulier op www.yesplease.nl, alvorens de goederen eventueel te retourneren:

9.2.1 in geval van schade, kwaliteitsproblemen of als de levering niet overeenkomt met de bestelling;

9.2.2 indien u de bestelde goederen wenst om te ruilen.

10. Herroepingsrecht

10.1 U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

10.2 De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

10.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier, maar u bent hiertoe niet verplicht.

10.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11. Gevolgen van de herroeping

11.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard leveringswijze), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

11.2 YesPlease BV mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

11.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

11.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

11.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.

12. Betaling en eigendomsvoorbehoud

12.1 YesPlease BV aanvaardt volgende betalingsbewijzen:

12.1.1 voor aankopen via de website, e-mail of telefoon: iDeal en automatische incasso.

12.2 Facturen worden direct na het bestellen per e-mail verstrekt en dienen derhalve direct na het verrichten van de bestelling en vóór de levering te worden betaald.

12.3 De geleverde goederen blijven eigendom van YesPlease BV tot na volledige betaling van de factuur.

12.4 Zijn er door YesPlease BV onterecht gelden van uw bankrekening afgeschreven, dan heeft u het recht om deze te storneren. Dat kan binnen acht weken na afschrijving. Deze periode geldt voor doorlopende, maar ook voor eenmalige incasso’s

13. Achterstallige betalingen

13.1 YesPlease behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

13.2 In geval van een achterstallige betaling betaalt u de wettelijke handelsrente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.

14. Aansprakelijkheid

14.1 De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de website of ander promotiemateriaal zijn niet bindend voor YesPlease BV en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt YesPlease BV geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of omissies bij de foto’s of teksten die op de website worden gebruikt.

14.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit YesPlease BV goederen levert, aanvaardt YesPlease BV geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten of reglementen van het land van bestemming of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.

14.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de goederen die aanleiding geven tot de eis van schadevergoeding. In geen geval is YesPlease BV aansprakelijk voor indirecte, incidentele of vervolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien het ontstaan van deze schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij YesPlease) die voortvloeit uit haar goederen, het gebruik van deze goederen, de verkoop van deze goederen of deze website.

15. Overmacht

15.1 YesPlease BV zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar is niet aansprakelijk voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit de omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, corona, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.

15.2 In geval van vertraging zal YesPlease zich kwijten van haar verplichting zodra dit mogelijk is en behoudt YesPlease BV zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van de vestigingsplaats van YesPlease BV.

Vastgesteld in November 2020

YesPlease BV

Postbus 39, 6800 AA Arnhem

e-mailadres: info@yesplease.nl

KvK-nummer: 70164193